Европски начела за квалитет за интервенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство Ревидирано издание ноември 2020 година [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Macedonian version]

Dimitrova, Elena, Lavenir, Marie-Laure, McMahon, Paul, Mūrniece, Baiba, Musso, Stefano Francesco, Nagy, Gergely, Rauhut, Christoph, Rourke, Grellan D., Sciacchitano, Erminia and Selfslagh, Bénédicte (2022) Европски начела за квалитет за интервенции финансирани од ЕУ со потенцијално влијание врз културното наследство Ревидирано издание ноември 2020 година [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Macedonian version]. Manual. ICOMOS, Charenton-le-Pont, France, 40p. European Quality Principles, Macedonian. ISBN 978-2-918086-65-9. [Book]

[img]
Preview
PDF
Quality Principles ICOMOS Macedonia.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (1MB) | Preview

Abstract (in English)

This Quality Principles document stems from the work of an expert group assembled by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), under the mandate of the European Commission and in the framework of the European Union (EU) Flagship Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018, “Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage”. The main objective of the document is to provide guidance on quality principles for all stakeholders directly or indirectly engaged in EU-funded interventions that could impact on cultural heritage, mainly built heritage and cultural landscapes. Stakeholders cover European institutions, managing authorities, international organisations, civil society and local communities, the private sector, and experts. The document focuses on the core issue of quality, providing a summary of key concepts, international charters, European and international conventions and standards as well as changes in understanding and practice of heritage conservation. Environmental, cultural, social and economic benefits resulting from the application of quality principles are outlined. Given that the recognition of cultural heritage as a common good and responsibility is a precondition of quality, it is proposed to adopt quality measures through raising awareness and by strengthening the implementation of conservation principles and standards at every stage of the cycle, from programming to evaluation. The document recognises the need to develop capacity throughout the wide range of stakeholders involved. Principal areas are noted, related to programming, design, implementation, governance, risk assessment, research, education and training. Key research outcomes and specific recommendations are presented with each topic. The main recommendations can be summarised as shown on the following table. A set of Selection Criteria is proposed at the end of the document, as a tool for decision makers to assess the quality of projects with potential impact on cultural heritage. This revised edition of the Quality Principles document has benefited from additional feedback received from partners and stakeholders, in particular following expert meetings held during the Romanian and German EU Presidencies. ICOMOS hopes that the Quality Principles and Selection Criteria will be used by the EU institutions, Member States and others and is committed to support such efforts.

Овој документ Начела за квалитет произлегува од работата на група експерти составена од Меѓународниот совет за споменици и локалитети (ИКОМОС), со мандат од Европската комисија, а во рамките на Водечката иницијатива на Европска Унија (ЕУ) за Европската година на културно наследство 2018, „Негување на наследството: развивање стандарди за квалитет за проекти финансирани од ЕУ кои имаат потенцијал да влијаат врз културното наследство“. Главната цел на документот е да обезбеди насоки за начелата за квалитет за сите засегнати страни кои се посредно или непосредно ангажирани во интервенции финансирани од ЕУ, a кои можат да влијаат врз културното наследство, градителското наследство и културните предели.Засегнатите страни се: европските институции, управните органи, меѓународните организации, граѓанското општество, локалните заедници, приватниот сектор и експертите. Документот се фокусира на основното прашање за квалитет, резимирајќи ги клучните концепти, меѓународните повелби, европските и меѓународните конвенции и стандарди, како и промените во разбирањето и конзерваторската пракса за културното наследство. Наведени се еколошките, културните, социјалните и економските придобивки што произлегуваат од примената на начелата за квалитет. Имајќи предвид дека преземањето одговорност за културното наследство како општо добро е предуслов за квалитет, се предлага донесување мерки за квалитет преку подигнување на свеста и зајакнување на спроведувањето на начелата и стандардите за конзервација во секоја етапа од проектниот циклус - од програмирање до евалуација. Документот ја препознава потребата од развивање на можностите на вклучените засегнати страни. Забележани се главните области, поврзани со програмирањето, проектирањето, спроведувањето, управувањето, проценката на ризик, истражувањето, едукацијата и обуката. Во секоја од темите се претставени клучните резултати од истражувањето, како и конкретни препораки. Главните препораки може да се сумираат како што е прикажано на следната страница. На крајот на документот се наоѓа збир на Критериуми за избор, како алатка за носителите на одлуки за проценување на квалитетот на проектите со потенцијално влијание врз културното наследство. Ова ревидирано издание на документот Начела за квалитет ги користи дополнителните информации добиени од партнерите и засегнатите страни, особено оние од состаноците на експертите одржани за време на романското и германското претседателство со ЕУ. ИКОМОС се надева дека Начелата за квалитет и Критериумите за избор ќе се користат од страна на институциите на ЕУ, земјите-членки и другите и опстојува во намерите да ги поддржи таквите напори.

Item Type: Book (Manual)
Authors:
Authors
Email
Dimitrova, Elena
UNSPECIFIED
Lavenir, Marie-Laure
UNSPECIFIED
McMahon, Paul
UNSPECIFIED
Mūrniece, Baiba
UNSPECIFIED
Musso, Stefano Francesco
UNSPECIFIED
Nagy, Gergely
UNSPECIFIED
Rauhut, Christoph
UNSPECIFIED
Rourke, Grellan D.
UNSPECIFIED
Sciacchitano, Erminia
UNSPECIFIED
Selfslagh, Bénédicte
UNSPECIFIED
Languages: Macedonian
Keywords: conservation of cultural heritage; europe; european union; standards; built heritage; public awareness; development projects; risk assessment; social aspects; economic aspects; protection of cultural heritage; local communities; policy
Subjects: E.CONSERVATION AND RESTORATION > 02. Theory and doctrinal texts
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 09. Social and economic aspects of conservation
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 11. Legal protection and Administration
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 05. International organizations
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 08. Other
National Committee: North Macedonia
ICOMOS Special Collection: European Quality Principles
ICOMOS Special Collection Volume: Macedonian
Number of Pages: 40
ISBN: 978-2-918086-65-9
Depositing User: ICOMOS DocCentre
Date Deposited: 15 Mar 2022 11:44
Last Modified: 27 Jul 2023 15:15
URI: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2605

Actions (login required)

View Item View Item

Metadata

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics

© ICOMOS
https://www.icomos.org/en
documentation(at)icomos.org