Europos kokybės principai ES finansuojamoms intervencijoms, galinčioms paveikti kultūros paveldą - Peržiūrėta laida. 2020 m. lapkritis [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Lithuanian version]

Dimitrova, Elena, Lavenir, Marie-Laure, McMahon, Paul, Mūrniece, Baiba, Musso, Stefano Francesco, Nagy, Gergely, Rauhut, Christoph, Rourke, Grellan D., Sciacchitano, Erminia and Selfslagh, Bénédicte (2022) Europos kokybės principai ES finansuojamoms intervencijoms, galinčioms paveikti kultūros paveldą - Peržiūrėta laida. 2020 m. lapkritis [European Quality Principles for EU-funded Interventions with potential impact upon Cultural Heritage - Revised edition November 2020. Lithuanian version]. Manual. ICOMOS & ICOMOS Lithuania, Paris, 72p. European Quality Principles, Lithuanian. ISBN 978-2-918086-36-9 & 978-2-918086-74-1. [Book]

[img]
Preview
PDF
ICOMOS__EQPs_LT_OCT_2022.pdf
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike.

Download (6MB) | Preview

Abstract (in English)

This Quality Principles document stems from the work of an expert group assembled by the International Council on Monuments and Sites (ICOMOS), under the mandate of the European Commission and in the framework of the European Union (EU) Flagship Initiative of the European Year of Cultural Heritage 2018, “Cherishing heritage: developing quality standards for EU-funded projects that have the potential to impact on cultural heritage”. The main objective of the document is to provide guidance on quality principles for all stakeholders directly or indirectly engaged in EU-funded interventions that could impact on cultural heritage, mainly built heritage and cultural landscapes. Stakeholders cover European institutions, managing authorities, international organisations, civil society and local communities, the private sector, and experts. The document focuses on the core issue of quality, providing a summary of key concepts, international charters, European and international conventions and standards as well as changes in understanding and practice of heritage conservation. Environmental, cultural, social and economic benefits resulting from the application of quality principles are outlined. Given that the recognition of cultural heritage as a common good and responsibility is a precondition of quality, it is proposed to adopt quality measures through raising awareness and by strengthening the implementation of conservation principles and standards at every stage of the cycle, from programming to evaluation. The document recognises the need to develop capacity throughout the wide range of stakeholders involved. Principal areas are noted, related to programming, design, implementation, governance, risk assessment, research, education and training. Key research outcomes and specific recommendations are presented with each topic. The main recommendations can be summarised as shown on the following table. A set of Selection Criteria is proposed at the end of the document, as a tool for decision makers to assess the quality of projects with potential impact on cultural heritage. This revised edition of the Quality Principles document has benefited from additional feedback received from partners and stakeholders, in particular following expert meetings held during the Romanian and German EU Presidencies. ICOMOS hopes that the Quality Principles and Selection Criteria will be used by the EU institutions, Member States and others and is committed to support such efforts.

Šis Kokybės principų dokumentas atsirado iš ekspertų grupės darbo. Grupę sudarė Tarptautinė paminklų ir vie- tovių taryba (ICOMOS) Europos Komisijos pavedimu ir vadovaudamasi pagrindais, nustatytais pirmaujančios Europos Sąjungos (ES) Europos kultūros paveldo metų 2018 iniciatyva Branginamas paveldas: kokybės standar- tų ES finansuojamiems projektams, galintiems paveikti kultūros paveldą, kūrimas. Pagrindinis šio dokumento tikslas – pateikti kokybės principų gaires visiems suinteresuotiems asmenims, tiesiogiai arba netiesiogiai įsitraukusiems į ES finan- suojamas intervencijas, kurios galėtų paveikti kultūros paveldą, daugiausia statybos paveldą ir kultūrinius kraš- tovaizdžius. Suinteresuoti asmenys apima europines ir valdymo institucijas, tarptautines organizacijas, pilietinę visuomenę ir vietos bendruomenes, privatųjį sektorių ir ekspertus. Dokumentas sutelkia dėmesį į esminį kokybės klausimą, glaustai pateikdamas pagrindines sampratas, tarptau- tines chartijas, Europos ir tarptautines konvencijas bei standartus, taip pat paveldo konservavimo supratimo ir praktikos pokyčius. Pabrėžiama nauda aplinkos, kultū- ros, socialiniams ir ekonominiams aspektams, atsiran- danti dėl kokybės principų taikymo. Atsižvelgiant į tai, kad kultūros paveldo, kaip viešojo gė- rio, ir atsakomybės už jį pripažinimas yra išankstinė ko- kybės sąlyga, siūloma priimti kokybei skirtas priemones, didinant informuotumą ir įtvirtinant konservavimo prin- cipų bei standartų įgyvendinimą kiekvienu ciklo etapu, nuo programavimo iki įvertinimo. Dokumente pripažįstamas poreikis plėtoti gebėjimus la- bai įvairiose įtrauktų suinteresuotųjų asmenų grupėse. Pažymimos pagrindinės sritys, susijusios su programa- vimu, projektavimu, įgyvendinimu, administravimu, rizi- kos įvertinimu, moksliniais tyrimais, švietimu ir profesiniu mokymu. Kiekvienoje temoje pateikiami esminiai moksli- nių tyrimų rezultatai ir konkrečios rekomendacijos. Pagrindines rekomendacijas galima apibendrinti taip, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje. Dokumento pabaigoje siūlomas Atrankos kriterijų paketas, skirtas sprendimų priėmėjams, kaip priemonė projektų, galinčių paveikti kultūros paveldą, kokybei vertinti. Šioje peržiūrėtoje Kokybės principų dokumento laidoje pasinaudota papildomais atsiliepimais, gautais iš par- tnerių ir suinteresuotų asmenų, ypač po ekspertų susi- tikimų, vykusių Rumunijos ir Vokietijos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu. ICOMOS tikisi, kad ES institucijos, valstybės narės ir kiti naudosis Kokybės principais bei Atrankos kriterijais, ir yra įsipareigojusi palaikyti tokias pastangas.

Item Type: Book (Manual)
Authors:
Authors
Email
Dimitrova, Elena
UNSPECIFIED
Lavenir, Marie-Laure
UNSPECIFIED
McMahon, Paul
UNSPECIFIED
Mūrniece, Baiba
UNSPECIFIED
Musso, Stefano Francesco
UNSPECIFIED
Nagy, Gergely
UNSPECIFIED
Rauhut, Christoph
UNSPECIFIED
Rourke, Grellan D.
UNSPECIFIED
Sciacchitano, Erminia
UNSPECIFIED
Selfslagh, Bénédicte
UNSPECIFIED
Editors:
Editors
Email
Markevičienė, Jūratė
UNSPECIFIED
Corporate Authors: ICOMOS; ICOMOS Lithuania
Languages: Lithuanian
Keywords: conservation of cultural heritage; Europe; European Union; principles; standards; built heritage; public funding; public awareness; development projects; impact assessment; prevention of risks; environmental aspects; social and economic aspects; civil society; local communities; private sector; stakeholders; guidance; protection of cultural heritage; policies
Subjects: E.CONSERVATION AND RESTORATION > 02. Theory and doctrinal texts
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 09. Social and economic aspects of conservation
E.CONSERVATION AND RESTORATION > 11. Legal protection and Administration
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 05. International organizations
K.LEGAL AND ADMINISTRATIVE ISSUES > 08. Other
National Committee: Lithuania
ICOMOS Special Collection: European Quality Principles
ICOMOS Special Collection Volume: Lithuanian
Number of Pages: 72
ISBN: 978-2-918086-36-9 & 978-2-918086-74-1
Depositing User: ICOMOS DocCentre
Date Deposited: 15 Nov 2022 14:58
Last Modified: 21 Feb 2023 16:19
URI: https://openarchive.icomos.org/id/eprint/2781

Actions (login required)

View Item View Item

Metadata

Downloads

Downloads per month over past year

View more statistics

© ICOMOS
https://www.icomos.org/en
documentation(at)icomos.org